City Delivery

Algemene voorwaarden

“Algemene voorwaarden van City Delivery BV, gevestigd te Den Helder”

 

 1. Algemeen

 

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. CDL: City Delivery BV;
 2. Afzender: de contractuele opdrachtgever van CDL, die pakketten ter verzending aan CDL aanbiedt.
 3. Vervoer: het geheel van handelingen ertoe leidend, dat een ter verzending aangeboden partij pakketten wordt afgeleverd.

 

 1. Op al CDL’s handelingen, aanbiedingen, overeenkomsten en/of diensten zijn van toepassing de onderstaande voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele eigen voorwaarden van een contractant zijn slechts van toepassing indien dit schriftelijk als zodanig door CDL is erkend.

 

 1. Verplichtingen en rechten van CDL

 

 1. CDL zal geen pakketten langer in haar bezit houden dan voor verwerking strikt noodzakelijk is. Bestelling vindt plaats op de eerst volgende werk/besteldagen na aflevering/verwerking, tenzij anders overeengekomen, of behoudens overmacht, volgens het bepaalde in artikel 10.

 

4.1 CDL verplicht zich om de informatie over personen en in het algemeen alle informatie, die ligt in de persoonlijke levenssfeer, waarover CDL zelf beschikt en waarover haar medewerkers en derden, waarvan CDL gebruik maakt, beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij de betrokkene hierom verzoekt, dan wel de wet daartoe verplicht. CDL verstrekt informatie aan derden over pakketzendingen uitsluitend in de gevallen, dat de wet daartoe verplicht.

4.2 Van de inhoud van niet gesloten ter verzending aangeboden pakketzendingen, wordt alleen kennis genomen, voorzover dit ten behoeve van het vervoer van de zending, voor de vaststelling van het voor het vervoer van de zending verschuldigde tarief, ofwel, in geval van onbestelbaarheid, voor het vaststellen van het adres van de afzender of de geadresseerde nodig is.

4.3 Gesloten, ter verzending aangeboden pakketzendingen worden in geval van onbestelbaarheid retour gestuurd naar de afzender

 

 1. Pakketten voor postbushouders/nummers, antwoordnummers, adressen buiten het bezorggebied(regio) van CDL worden eventueel voor rekening van de afzender via Postnl verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Offertes

6.1 Elke offerte is vrijblijvend. Vrijblijvend zijn ook de in CDL’s prospectie genoemde aantallen, formaten, gewichten, mogelijkheden en tarieven. Mochten de in de offerte of prospectie genoemde aantallen, formaten en gewichten gewijzigd worden of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt CDL, ook wanneer al een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden, zich het recht voor om onder opgave van redenen afwijkende stukken in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende prijs.

6.2 CDL is niet gebonden aan offertes, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, waarin kennelijk verschrijvingen en/of tel/rekenfouten mochten voorkomen.

 

Weigering en opschorting van het vervoer

 1. CDL kan het vervoer van een pakketzending onder opgave van reden weigeren indien:
 2. Enige bepalingen in de wet dan wel in een internationaal verdrag of een internationale overeenkomst zich daartegen verzet;
 3. Het vervoer gevaar oplevert voor personen of zaken;
 4. De door de afzender ingevolge deze algemene voorwaarden te verstrekken gegevens niet juist of niet volledig zijn verstrekt.

 

 

 

 

 1. Levende dieren kunnen niet per pakket worden verzonden. Eveneens zijn alle stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is, van vervoer per post uitgesloten. CDL is niet ingesteld op de behandeling van zeer kwetsbare goederen die, ook al zijn ze goed verpakt, met bijzondere voorzorgen moeten worden vervoerd.

 

9.1 CDL kan de uitvoering van een tot stand gekomen overeenkomst opschorten, indien blijkt dat een of meer van de gevallen vermeld in de artikelen 7 en/of 8 zich voordoet.

9.2 de afzender wordt in de gevallen bedoeld in het vorige lid, onder vermelding van de reden(en) van de opschorting, onverwijld weer in het bezit gesteld van zijn pakketzending, evenals de eventueel daarbij overlegde bescheiden, waarmee de overeenkomst word beëindigd . De betaalde bedragen worden geheel of gedeeltelijk terugbetaald voorzover dat, gezien de omstandigheden van het geval, redelijk is.

 

Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CDL zijn toe te rekenen. Hieronder zullen tevens zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel en vervoersstoringen. Eén en ander zowel indien deze voorkomen bij CDL als bij derden, waarvan CDL gebruik maakt.

10.2 Tijdens overmacht worden de aflevering’s en andere verplichtingen van CDL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CDL niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3 Indien CDL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c. q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

10.4 CDL heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid, die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

Onbestelbaarheid

 1. Onbestelbaar zijn pakketten, die onjuist, onduidelijk, onvolledig, onleesbaar of niet zijn geadresseerd, door geadresseerde worden geweigerd of wat betreft de omvang, gewicht en/of verpakking niet voldoen aan de door CDL gestelde eisen. Onbestelbare pakketten worden zo spoedig mogelijk geretourneerd

 

Het verloren gaan van Pakketten

 1. Een binnenlandse pakketzending wordt geacht te verloren te zijn gegaan wanneer deze niet is afgeleverd en niet binnen 30 dagen na de aanlevering kan worden opgeleverd. Een buitenlandse pakketzending wordt geacht verloren te zijn, indien de aflevering niet binnen een redelijke termijn, de omstandigheden van het vervoer naar en in het land van bestemming in beschouwing genomen, heeft plaats gehad.

 

 1. Pakketzendingen die, nadat voor het verlies daarvan een schadevergoeding is betaald worden teruggevonden, worden tegen terugbetaling van die schadevergoeding aan de afzender dan wel de geadresseerde ter hand gesteld, indien zij daarom vragen binnen een termijn van 30 dagen nadat zij van het terugvinden in kennis zijn gesteld.

 

Aansprakelijkheid van CDL

14.1 CDL aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de afzender geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad.

14.2 In geval van aansprakelijkheid is CDL slechts aansprakelijk tot het bedrag van de geleden schade met een maximum € 5.000.

14.3 In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt CDL geen aansprakelijkheid voor overschrijding van bezorgtermijnen.

14.4 CDL is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

14.5 Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten, aanvaardt CDL geen aansprakelijkheid, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

14.6 CDL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bezorging bij huizen waar de pakketbezorging op enigerlei wijze wordt wordt belemmerd of bemoeilijkt in de vorm van alarminstallaties, waakhonden en/of gemeenschappelijke trappenhuizen, renovaties, bouwstellingen, slecht bereikbare brievenbussen dan wel tijdelijke verblijfplaatsen van geadresseerden. CDL zal altijd trachten pakketten ter plaatse te bezorgen op de juiste plaats aan de geadresseerde, voorzover dit binnen haar mogelijkheden valt.

14.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CDL of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 

 

15.1 De afzender heeft geen recht op schade vergoeding indien de schade is ontstaan:

 1. Uit de aard of een gebrek van het vervoerde zelf;
 2. Door onvoldoende verpakking;
 3. Door een andere oorzaak die aan de afzender kan worden toegerekend;
 4. Als gevolg van oorlog of een gewapend conflict;
 5. Door aanhouding op last van daartoe bevoegd gezag.

15.2 In het internationale pakketverkeer heeft de afzender geen recht op schadevergoeding, indien de schade is ontstaan als gevolg van overmacht dan wel, voor zover het een pakket betreft, indien de schade is ontstaan in een land, dat voor schade geen aansprakelijkheid aanvaardt. Evenmin heeft de afzender recht op schadevergoeding indien pakketzendingen door pakketvervoerders van bestemming, op grond van de toepassing van een bepaling in het Algemeen,  niet worden besteld dan wel worden teruggezonden aan CDL of aan de afzender.

 

3 Verplichtingen en rechten van de afzender

 1. De afzender garandeert, dat de inhoud van het pakket niet in strijd is met enige wettelijke bepaling dan wel een stof of materiaal bevat, welke schade kan toebrengen aan medewerkers en/of middelen van CDL en/of derden.

 

 1. De afzender vrijwaart CDL tegen elke gerechtelijke actie of schadeclaim van derden, de overheid hieronder uitdrukkelijk begrepen.

 

Reclames

 1. Reclames zijn slechts mogelijk schriftelijk en binnen een termijn van vijf dagen na voltooiing van de uitvoering van de opdracht door CDL.

 

Verzekering

19.1 De afzender is er mee bekend dat de pakketten tijdens de verzending op geen enkele wijze verzekerd zijn. Verzending geschiedt immer voor risico en rekening van de afzender.

19.2 Desgewenst kan door CDL op verzoek van de afzender een verzekering worden afgesloten, waarvan de kosten echter vooraf door de afzender aan CDL dienen te worden voldaan.

 

Betalingen

20.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum. Kortingen voor kontante betalingen worden niet verleend. Bij opdrachten boven de € 1000,- exclusief B. T. W. wordt een voorschotnota verstuurd van 50 % van het te verwachten factuur of eindbedrag.

20.2 Dit bedrag dient binnen drie dagen voldaan te worden. Indien de uitvoering van een opdracht langer dan één maand zal duren, kunnen de werkzaamheden per twee weken in rekening worden gebracht.

20.3 In geval van liquidatie , insolventie, faillissement of surseance van betaling van de afzender zijn de openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

 

 1. CDL heeft het recht van opdrachten aan te houden dan wel op te houden tot ontvangst van de betaling van een voorschotrekening met betrekking tot de betreffende zending dan wel ingeval van nog openstaande facturen ongeacht of deze betrekking hebben op eerdere of latere zendingen.